ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ UVAX, s. r. o


1. OBSAH ZÁSAD

1.1. Správcem osobních údajů je společnost UVAX, s. r. o.se sídlem M. R. Štefánika 2835/28, 787 01 Šumperk, IČ: 25899163, Sp. zn. OR: C 25064 - Krajský soud v Ostravě (dále také „Správce“) .
1.2. Obsahem těchto Zásad o zpracování osobních údajů je splnění informační povinnosti Správce vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také „GDPR“) vůči zákazníkům a dalším obchodním partnerům Správce, kteří jsou fyzickými osobami případně kontaktních pracovníků (fyzických osob) zákazníků a obchodních partnerů (dále jen „Obchodní partneři“).

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

2.1. Základem pro zpracování osobních údajů Obchodních partnerů je plnění zákonných povinností, splnění smlouvy, oprávněný zájem Správce a souhlas subjektu údajů.
2.2. Zpracování osobních údajů Obchodních partnerů je činěno pro následující účely:
 uzavření obchodních smluv a plnění povinností Správce vyplývajících z těchto smluv (splnění smlouvy);
 plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností);
 vymáhání pohledávek za Obchodními partnery a řešení ostatních obchodních sporů (oprávněný zájem);
 zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Správce (oprávněný zájem);
 zasílání marketingových sdělení (souhlas subjektu údajů);
 ochrana majetku a práv Správce a jeho zaměstnanců a ochrana majetku, bezpečnosti a zdraví subjektu údajů (oprávněný zájem)
2.3. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a pro plnění zákonných povinností Správce je nezbytné. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je nezbytné pro plnění účelu ochrany majetku, zdraví a práv příslušných osob Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Správce nepotřebuje souhlas. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné na základě souhlasu Obchodního partnera, který může Obchodní partner kdykoli odvolat

3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce provádí zpracování osobních údajů v rozsahu:
3.1.1. identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, číslo mobilního telefonu, e-mail,
3.1.2. popisné údaje: bankovní spojení, identifikační a kontaktní údaje

4. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI KAMEROVÉHO ZPRACOVÁNÍ

4.1. Správce provádí zpracování osobních údajů Subjektů údajů v rozsahu obrazové nahrávky. Kamerový záznam je pouze obrazovou, nikoli zvukovou nahrávkou.
4.2. Prostory, které jsou Správcem monitorovány, jsou zřetelně označeny informačními cedulemi umístěnými v monitorovaném prostoru nebo před ním.
4.3. Kamerové záznamy jsou zpracovávány pouze pro účely bezpečnostních incidentů za účelem jejich vyřešení či předání příslušným subjektům či orgánům.
4.4. Jednotlivé kamery jsou umístěné v následovně: dvě kamery jsou umístěny ve dvoře areálu a jedna v dílně u stroje CNC.
4.5. Jednotlivé kamery kamerového systému jsou umístěny tak, aby neohrožovaly důstojnost a nepřiměřeně nezasahovaly do soukromého a osobního života Subjektů údajů. Kamery nemonitorují prostory, kde by mohlo být nepřiměřeně zasahováno do soukromého a osobního života Subjektů údajů, zejména sociální zařízení, šatny, apod.
4.6. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR.

5. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vyjma Správcem také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.
5.2. Osobní údaje v rámci kamerového zpracování může Správce předávat správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné správy stanoveným platnou legislativou. Správce může pro naplnění účelu zpracování osobní údaje předat rovněž dalším zainteresovaným subjektům (např. poškozený Subjekt údajů, pojišťovna atd.).

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

6.1. V důsledku zpracování osobních údajů má každý Obchodní partner následující práva:
6.1.1. právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům;
6.1.2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává;
6.1.3. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Správce musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má Obchodní partner jestliže:
6.1.3.1. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
6.1.3.2. zpracování je protiprávní a Obchodní partner odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
6.1.3.3. osobní údaje Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Obchodní partner je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
6.1.3.4. vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 6.1.8. těchto podmínek, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Obchodního partnera;
6.1.4. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které Správce zpracovává k jiným účelům, než je plnění jeho právní povinnosti. Právo na výmaz je přitom dáno výlučně, pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel, zpracování je založeno na souhlasu a tento je Obchodním partnerem odvolán, Obchodní partner vznese námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, výmaz Správci přikazuje právní předpis,
6.1.5. u údajů zpracovávaných na základě souhlasu tj. údaje zpracovávané pro marketingové účely má Obchodní partner právo odvolat souhlas se zpracováním, Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle vůči správci na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailové adrese uvedené výše.
6.1.6. právo na přenositelnost údajů. Obchodní partner může žádat, aby mu Správce jeho osobní údaje poskytl za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je Správce sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však Obchodní partner má pouze ohledně těch osobních údajů, které Správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu Obchodního partnera nebo smlouvy s ním.
6.1.7. právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se Obchodní partner domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může Obchodní partner podat u Úřadu na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz;
6.1.8. Obchodní partner právo vznést námitku v případě, že Správce osobní údaje Obchodního partnera zpracovává pro účely oprávněných zájmů jeho nebo někoho dalšího, Obchodní partner má námitku proti takovému zpracování. Námitku může Obchodní partner vznést na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu uvedenou výše. Pokud Obchodní partner námitku vznese, je Správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Obchodního partnera, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
6.1.9. v případě, že Správce osobní údaje Obchodního partnera zpracovává pro účely přímého marketingu, má Obchodní partner právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. V takovém případě nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zpracování osobních údajů je prováděno zejména v sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.
7.2. Z důvodů zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů a zajištění provádění zpracování v souladu s GDPR zavedl Správce přiměřená organizační a technická opatření ve smyslu čl. 24 a 25 GDPR.

8. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ

8.1. Osobní údaje Obchodních partnerů se nepředávají do třetí země (mimo EU).

9. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje Obchodních partnerů jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, kterou se Správcem uzavřeli a po dobu uplynutí archivačního období ode dne skončení smluvního vztahu (zpravidla 10 let). V případě zpracování na základě plnění zákonných povinností jsou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou v příslušném právním předpise a v případě zpracování na základě oprávněného zájmu pak po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněného zájmu Správce.
9.2. Osobní údaje v rámci kamerového zpracování Správce uchovává a zpracovává po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 7 dní, což je nezbytná doba, která slouží pro řešení a šetření incidentů identifikovaných s časovým odstupem. Poté se záznam automaticky přemazává a osobní údaje nejsou dále zpracovávány.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto Podmínky vstupují v účinnost dne 20.9.2018 a nahrazují podmínky zpracování ze dne 25.05.2018 a jsou rovněž přístupné na webu Správce: www.uvax.cz.